Инжиниринг физической культуры и спорта

воскресенье, 23 октября 2022 г.

Avalike välimänguväljakute ja spordirajatiste ohutus

Avalike välimänguväljakute ja spordirajatiste ohutus

Avalikele välimänguväljakutele ja -spordirajatistele kohaldatakse ehitusseadustikus ehitiste kohta sätestatut. Ehitusseadustiku (EhS) § 11 lõike 1 järgi peab ehitis kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu. Ehitise olemasolu vältel tuleb tagada selle ohutu seisund ja kui asjakohane, siis ka visuaalne korrasolek (EhS § 16 lõige 1). Nõuded ehitise kasutamisele ja korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta koostatud kasutus- ja hooldusjuhendist (EhS § 16 lõige 3).

Mänguväljaku ja spordirajatise seadmete nõuetele vastavuse tõendamise alused tulenevad toote nõuetele vastavuse seadusest. Mänguväljakute seadmete nõuetele vastavuse ja ohutuse peab tagama konkreetse mänguväljaku seadme tootja väljastatud ohutust ja nõuetele vastavust kinnitav deklaratsioon. Kõigi seadmete komponentide nõuetele vastavus peab olema tõendatud.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet soovitab ohutu ja kasutajasõbraliku mänguväljaku projekteerimisel ja valmistamisel juhinduda mänguväljakute seadmetele ning mänguväljaku kattele kohalduvast standardiseeriast EN 1176 ning EN 1177. Standardid on käsitletavad valdkondliku hea tava alustena.

Avalike välimänguväljakute ja -spordirajatiste tehnilise korrasoleku ja ohutuse eest vastutab omanik (EhS § 19 lg 1 p 4). Linna või valla omandis olevate ehitiste ohutuse eest vastutab vald või linn. Ohtlikust rajatisest tulebki esmajärjekorras informeerida omanikku ehk valla- või linnavalitsust. Juhul, kui mõistliku aja jooksul pole kasutajate ohutuse tagamiseks vajalikke toiminguid tehtud, tuleb sellest teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.

Ehitise kasutuse järgse ohutuse kontrollimine kuulub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet saab vajadusel kohustada ohu põhjustanud isikut, sh ohu põhjustanud vara omanikke võtma kasutusele ohtu tõrjuvaid meetmeid (EhS § 130 lg 3 p 2; korrakaitseseaduse § 28 lg 1).

Комментариев нет:

Отправить комментарий