Инжиниринг физической культуры и спорта

воскресенье, 23 октября 2022 г.

Avalike välimänguväljakute ja spordirajatiste ohutus

Avalike välimänguväljakute ja spordirajatiste ohutus

Avalikele välimänguväljakutele ja -spordirajatistele kohaldatakse ehitusseadustikus ehitiste kohta sätestatut. Ehitusseadustiku (EhS) § 11 lõike 1 järgi peab ehitis kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu. Ehitise olemasolu vältel tuleb tagada selle ohutu seisund ja kui asjakohane, siis ka visuaalne korrasolek (EhS § 16 lõige 1). Nõuded ehitise kasutamisele ja korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta koostatud kasutus- ja hooldusjuhendist (EhS § 16 lõige 3).